Откриха Регионалната система за управление на битовите отпадъци в Стара Загора

Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C007/29.08.2012 год. Инвестиционният проект е на обща стойност 51 667 558,06 лв., от които 41 721 553,14 лв. европейско съфинансиране; 7 362 627,02 лв. национално съфинансиране и 2 583 377,90 лв. собствен принос на общините от региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *